Xin chào! Tôi là

TRẦN NGỌC GIA LINH

Học Vấn: Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng

Niên khoá 2016-2021

Kinh nghiệm làm việc

“Sáng tạo là không giới hạn. Tôi chỉ ngừng sáng tạo khi tôi không còn trên cõi đời này nữa”

KỸ NĂNG