PharmarZ Agency hân hạnh là đơn vị thiết kế bao bì nước súc miệng Brine-Fort. Tổng quan Brine-Fort có thành phần bao gồm nước biển sâu, chiết xuất cúc la mã và chiết xuất bạc hà. Với yêu cầu thiết kế một bao bì nổi bật các tính chất sẵn có của sản phẩm, PharmarZ […]