Năm 2016, Johnson & Johnson (J&J), nhà sản xuất thiết bị y tế, dược phẩm và hàng tiêu dùng đóng gói hàng đầu. Phải đối mặt với khoảng 1.200 vụ kiện liên quan đến các sản phẩm bột phấn rôm – Johnson’s Baby Powder and Shower-to-Shower body powder