Trade marketing là chiến lược hiệu quả để thu hút khách hàng đến nhà thuốc trải nghiệm dịch vụ và sản phẩm. Với nhà thuốc Phương Thảo 69, PharmarZ đã xây dựng chiến lược trade marketing thành công dựa trên nhiều yếu tố. Tổng quan trước chiến dịch Nhà thuốc Phương Thảo 69 nằm trên […]